Паспорт

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

прапор району

Адреса Великоолександрівської районної державної адміністрації:
Пош.інд. 74100 смт.Велика Олександрівка вул. Леніна, 155
Код 232 Телефон: 2-23-65 факс: 2-14-67
Електронна пошта: adminvol@mеta.ua

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН

Дата утворення07 березня 1923 року

Площа: 1,54 тис. км кв. 5,3% від території області

Відстані: від смт. Велика Олександрівка до м.Херсона залізницею 105 км. автошляхом 139 км.

Географічні дані: Район розташовано в зоні ризикованого землеробства

По території району протікає одна річка

Найбільші: Інгулець

Територія району оточено морем немає

Кордони: Межує з Високопільським, Нововоронцовським, Бериславським районами та Миколаївською областю

Адміністративно-територіальні одиниці:

Міст районного значення – немає

Селищ міського типу – чотириВелика Олександрівка, Біла Криниця, Калінінське, Кар’єрне

Сільських населених пунктів – 54

Всього: 58

Кількість місцевих рад – районна - 1, селищних - 3, сільських - 16

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2016 - 25892 тис. осіб або 2,4 % від населення області,

у тому числі:

сільське – 16162 тис. осіб. або 4%

міське - 9730 тис. осіб. або 1,5%

Природні ресурси /корисні копалини/

Заповідники - 1,286 тис.га.

Структура земельного фонду:

Територія, усього

149,5

тис.га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

133,4 – 89,2% ( або 6,8%) від площ с/г угідь області

із них: рілля

120,5 - 80,6%  (або 6,8 %)

тис.га

Ліси й інші лісовкриті площі

6,6 – 4,4%       (або 4,3 %)

тис.га

Забудовані землі

2,8 – 1,9%       (або 4 %)

тис.га

Землі водного фонду

1,0 – 0,7%        (або 0,2%)

тис.га

Інші землі

5,7 – 3,8%        (або 2,4 %)

тис.га

Питома вага району в економіці області:

за 2015 рік

Продукція промисловості

-

350,7 млн.грн.

Валова продукція сільського господарства

-

482865 тис. грн.

у тому числі: рослинництво

-

371794 тис. грн.

Тваринництво

-

94522 тис. грн.

Товарообіг за 9 місяців 2015 року

-

217,6 млн. грн.

Промисловість

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, - ____ одиниць

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100,0

Добувна промисловість

-

у тому числі:

-

видобування енергетичних матеріалів

-

видобування неенергетичних матеріалів

-

Обробна промисловість

з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

Легка промисловість

-

у тому числі

-

текстильна промисловість та пошиття одягу

-

виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

-

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

-

Хімічна і нафтохімічна промисловість

-

у тому числі

-

хімічне виробництво

-

виробництво гумових та пластмасових виробів

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/

-

Металургія та оброблення металу

100

Інші галузі

-

Промислове виробництво

Темп росту за останні три роки у., 2013 рік – 34,1%, 2014 рік - у 2,9 рази більше, 2015 у 29 рази більше

Фінансові та кредитні установи

з/п

Назва

1.

Великоолександрівське відділення Приват Банк

2.

Великоолександрівське відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

3.

ТВБВ №1021/0134 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк»

4.

Управління Державної казначейської служби України у Великоолександрівському районі

Виконання бюджетів за 2015 рік

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. – 1508 грн.

Податкові надходження на одну особу, грн. – 1479 грн.

Частка простроченої заборгованості: дебіторської та кредиторської, % -

Іноземні інвестиції

Обсяг на одну особу 9 місяців 2015 року, дол. США - 9,02

Зовнішньоекономічна діяльність

Темп приросту експорту, % - ___

Обсяг на одну особу 12 місяців 2015 року, дол. США -  7,67

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн. дол.США - ___

Митниці

Митні переходи:

кількість

Чисельність працюючих

Митні пости:

кількість

Чисельність працюючих

Автомобільні/залізничні

кількість

Чисельність працюючих

Транспортний комплекс і зв’язок

Залізничний транспорт

Наявність підприємств

Залізнична станція Біла Криниця, Калініндорф 

Залізничних станцій

Дві

один.

Автомобільний транспорт

Підприємств (АТП)

Приватне акційне товариство «Великоолександрівський автопарк»

один.

Виконують перевезення

Пасажирські

1

Вантажні

1

Наявність автомобільних доріг

384,5

км

Загальнодержавного

-

км

Республіканського

-

км

Місцевого значення

384,5

км

Зв'язок загального користування: Наявність телефонного зв'язку у селищах міського типу

3446

2317

тис. апаратів

Селах

1129

тис. апаратів

Міських телефонних станцій

1

один.

Сільських телефонних станцій

19

один.

Наявність вишок мобільного зв'язку

20

один.

Кількість абонентів мобільного зв'язку

-

один.

Кількість основних телефонів на 100 жителів

15,0

один.

Поштові заклади

один.

Кількість працюючих

Наявність відділів у містах

Районних

1

60

Сільських

24

49

Підприємств поліграфії

один.

Кількість працюючих

Дані про засновників (власників)

Типографії

-

-

-

Друкарні

1

2

Комунальна

Сільське господарство

Кількість агропромислових формувань, всього

137

один.

у тому числі:

Колективних сільгосппідприємств

4

один.

Приватні підприємства

8

один.

Господарські товариства

12

один.

Фермерські господарства

112

один.

Інші суб'єкти господарювання

1

один.

Структура валового виробництва сільського господарства

482865

тис.грн

Рослинництво

371794

тис.грн

Тваринництво

94522

тис.грн

Продукція переробки

16549

тис.грн

Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)

18643

грн.

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис.тонн

Середня урожайність на 1 га, ц

Зерно та зернобобові культури

179,1

33,9

Цукровий буряк

-

-

Соняшник

55,3

17,7

Інші культури

-

-

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)

Одиниця виміру

м'ясо ( реалізація)

4328

 тонн

молоко

21397

 тонн

Яйце

9600

 тис. штук

риба

-

тис. тонн

Споживчий ринок на 01 січня 2016 року

Кількість

Підприємств торгівлі

255

один.

з них: магазинів

234

один.

підприємств ресторанного господарства

20

один.

Зареєстрованих ринків

1

один.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу  місяців)

8401

грн

.

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту району

0,13

%

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу

1,94

грн

.

Мале підприємництво на 1 січня 2016 року

Кількість малих підприємств

136

один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

599

чол.

Обсяг виробленої продукції

(робіт і послуг) малими підприємствами

144551,3

тис.грн.

від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) району

68,8

%

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджетів всіх рівнів

15,6

%

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

792

один.

*- очікуване

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Чисельність пенсіонерів

7265

чол.

у тому числі:

за віком

6119

чол.

по інвалідності, регресники

686

чол.

за вислугою років

158

чол.

які отримують соціальні пенсії

100

чол.

Міністерства оборони України

33

чол.

Міністерства внутрішніх справ України

69

чол.

Служби безпеки України

1

чол.

Виплата соціальних допомог

Місячний фонд

3370,5

тис. грн.

Заборгованість з виплати пенсій

-

грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог

тис.грн.

Заробітна плата січень-грудень 2015 року

Середньомісячна зарплата

2437,78

грн.

Місячний фонд оплати праці штатних працівників

7,757

млн.грн.

Рівень життя

Обсяг реальних доходів населення

-

млн. грн.

Темп росту реальних доходів населення

-

%

Заборгованість із заробітної плати

Всього

312,3

тис.грн.

В економіці

312,3

тис.грн.

У сільському господарстві

тис.грн.

В бюджетній сфері

-

грн.

Заборгованість державного бюджету

-

грн.

Заборгованість місцевого бюджету

-

грн.

Трудові ресурси

Всього

16428

чол.

У тому числі:

працездатне населення у працездатному віці

16428

чол.

Особи старшого віку, зайняті в економіці

чол.

Підлітки, зайняті в економіці

-

тис.чол.

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього

4,0

тис.чол.

у тому числі:

у промисловості

0,1

тис. чол.

У сільському господарстві

1,0

тис. чол.

В інших галузях

2,6

тис. чол.

В державному управлінні

0,3

тис. чол.

Демографічні дані, тенденції 11 місяців

Народилось

285

чол.

Померло

434

чол.

Щільність населення на 1 кв. км

0,2

тис. чол.

Міграційні процеси

- 71

чол.

Стан ринку праці

Рівень зайнятості

Рівень безробіття

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Наука

Один.

Кількість працюючих, чол.

Науково-дослідні установи

-

Конструкторські бюро

-

Проектні установи

-

Філіали НАНУ

-

Інші установи

-

Освіта

Навчальні заклади

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

19

один.

Чисельність учнів

2694

чол.

Чисельність вчителів

380

чол.

Кількість постійних дошкільних закладів

21

один.

Чисельність дітей

913

чол.

Кількість персоналу

105

чол.

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)

один.

Чисельність учнів

чол.

Чисельність вчителів

чол.

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів,, автолюбителів, інші)

3

один

Чисельність дітей

654

чол.

Кількість шкільних бібліотек

19

один.

Бібліотечний фонд

187354

один.

Охорона здоров’я

Медичні заклади

Кількість лікувальних закладів, поліклінік,

амбулаторій, профілакторіїв

37

один.

Кількість ліжок

121

місць

Кількість лікарів

41

чол.

Кількість середнього медичного персоналу

142

чол.

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

45,6

ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

597

відвід. За зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку

на 10 тис. населення

228

відвід.

Кількість ФП

30

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

15,8

Кількість аптек (аптечних пунктів)

16

Забезпеченість водою

Забезпечено

Культура

Кількість:

один.

Кількість працюючих, чол.

Бібліотек

25

42

закладів культури клубного типу

26

80

музеїв (включаючи філіали)

4

1

районний будинок культури

1

35

будинків культури

19

39

сільських клубів

6

6

клубів за інтересами

12

-

дитячих шкіл мистецтв

1

13

Перелік найвизначніших пам’яток

Кількість пам’яток

один.

Кількість обслуговуючого персоналу, осіб

Історії

6

архітектури

28

культури

2

природи

археології /кургани/

358

інше

-

-

Видатні історичні постаті району

У галузі:

Прізвище, ініціали

Посада, професія, фах

Сільське господарство

Котляр М.М.

Герой соціалістичної праці (м. Херсон)

Дядюн Т.М.

Герой Соціалістичної праці

культури

Довнар І.І.

Член спілки письменників СРСР, прозаїк

Анастасьєв А.М.

Член Спілки письменників України

науки і освіти

Радченко Є.Д.

Доктор технічних наук, Лауреат Державної премії, Герой Соціалістичної праці (м. Москва)

Історії

Сусоров В.Д.

Доктор історичних наук, викладач херсонського технічного університету

Гореліков М.Є.

Генерал-майор у відставці (м. Москва)

Релігія

Назва та конфесійна приналежність громади

Юридична адреса

Кількість віруючих (парафіян)

Данні про керівництво конфесії

1

УПЦ Пресвятої богородиці „Неопалима купина”, МП.

смт. Біла Криниця,

вул. Леніна 50

200

Просвітер

Омеліч Сергій Леонідович

24.10.1970 року

2

Святого Благовірного князя Олександра Невського, УПЦ МП.

смт.Велика Олександрівка,

вул.Колгоспна, 44.

3,5 тис.

Отець-протоієрей Микола (Стефанюк Микола Миколайович)

17.01.1960 року

т. 2-18-23

3

Свято-Миколаївська парафія УПЦ

смт. Велика Олександрівка

150

Протоієрей, Пасічник Дмитро Васильович

05.07.1979 рік

4

УПЦ КП парафії рівноапостольного Великого Князя Володимира

с.Новокам’янка,

вул.Шкільна, 26.

60

Протоієрей, Пасічник Дмитро Васильович

05.07.1979 рік

5

УПЦ КП парафія Святої мучениці Параскеви П’ятниці

с. Благодатівка

вул. Шевченка, 48

55

Протоієрей, Головко Віталій Валентинович

29.08.1977 року

6

УПЦ КП Свідки Єгови

смт.Велика Олександрівка,

38

Пресвітер Вепр Григорій Ярославович.

7

УПЦ КП Свідки Єгови

с. Бобровий Кут

вул. Жовтнева 3а

31

Забур’яний Дмитро Іванович

8

УПЦ МП Святого пророка Іллі

с.Борозенське,

вул. Першотравнева, 11

155

Отець протоієрей Вилущак Володимир Іванович

29.08.1977 року

9

Парафія Святого Архістратига Михаїла , УПЦ КП

смт. Калінінське,

вул.Колгоспна, 85а.

35

Протоієрей Головко Віталій Валентинович

29.08.1977 року

10

УПЦ МП Свято- Михайлівська парафія

смт.Калінінське,

вул. Колгоспна, 85а

455

Ієрей, Герасимчук Анатолій Миколайович

11.11.1984року

11

УПЦ МП Свято-Миколаївська, релігійна громада

с.Старосілля,

вул. Робоча, 12.

220

Ієрей Приходько Олександр Васильович

24.04.1988 року

38-267

12

Парафія святого Миколая, Укра-їнська Автоке-фальна православ-на церква

с.Новопавлівка,

вул. Миру, 70

100

Отець Ієрей

Пасюк Борис Анатолійович

13

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП

с.Мала Олександрівка,

вул. Леніна, 21

90

Кураков В’ячеслав

1973 рік

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – 13

Спортивні об’єкти

стадіони

1

один.

Спортивні зали

14

один.

Спортивні площадки

29

один.

Гімнастичні містечка

27

один.

Тренажерних залів

1

один.

Інші спортивні споруди /футбольні полія/

28

один.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ

Органи влади

Органи місцевого самоврядування

Кількість, один.

Депутатів

Штатних працівників

Районні ради

1

34

чол.

15

чол.

Міські ради

-

-

чол.

-

чол.

Селищні ради

3

60

чол.

26,75

чол.

Сільські ради

16

196

чол.

115,0

чол.

Виконавчі органи влади

 

Кількість, один.

Працівників, чол.

Районні державні адміністрації,

міськвиконкоми (всього):

62

Управління

Відділи

Інспекції

Інші структури (служба)

2

9 (апарат)

7 (структ. підрозд.)

1

24

22

16

3

Виконкоми сільських та селищних рад (всього):

156,75

Голови виконкомів

Заступники голів виконкомів

Секретарі

Бухгалтера

Землевпорядники

Архітектора

Інші

19

-

19

19

19

-

80,5

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади  (управління, представництва)

Чисельність працюючих, осіб

№ з/п

Назва

1.

Управління пенсійного фонду України у Великоолександрівському районі

17

2.

Управління Державної казначейської служби України у Великоолександрівському районі

8

3.

Великоолександрівський районний центру зайнятості

10

Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи

№ з/п

Назва

Чисельність працюючих, осіб

1.

Районний суд

20

2.

Великоолександрівське відділення   Бериславського відділу поліції ГУНП Херсонської області

40

3.

Бериславська місцева прокуратура

10

4.

Великоолександрівське районне управління юстиції Херсонської області

15

5.

Великоолександрівського відділення Новокаховского ОДПІ

16

Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі служби, комітети, спілки, інше

з/п

Назва

Кількість

членів, чол.

Дані про керівника

1.

Громадська рада при районній державній адміністрації

12

Голова ради – Стеценко Вадим Володимирович

2.

Районна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

12

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

3

Координаційна рада у справах дітей

12

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна заступник голови районної державної адміністрації

4.

Міжвідомча рада з питань координації фізичної культури та спорту

7

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

5.

Координаційна рада з питань  молодіжної та сімейної  політики та гендерних питань

8

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

6.

Районна координаційна рада з питань  оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків

12

Голова ради - Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

7.

Міжвідомча рада з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї

11

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

Молодіжна рада при районній державній адміністрації

11

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

8.

Районна рада з питань культури та духовності

12

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

9.

Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді

9

Голова ради – Лавренко Олена Олександрівна, заступник голови районної державної адміністрації

з/п

Депутати

обласної ради

(прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ, №, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

Глоба Любов

 Петрівна

12,

Великоолександрівський район

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Граб Олександр Олександрович

11,

Великоолександрівський район

«Всеукраїнське об’єднання патріотів – Укроп»

Політичні партій (блоки)

з/п

Назва структурного утворення

політичної партії

Дата реєстрації,

№ свідоцтва

про реєстрацію

Місце

знаходження

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1.

Великоолександрівська районна організація Соціалістичної партії України                                                                         

18.11.1997

№355

смт Велика

Олександрівка,

вул. Шкільна, 39

Мартиненко

Кларина Сергіївна

2.

Великоолександрівська районна організація Комуністичної партії України

08.12.1997

№228

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна  202а,

Білий Сергій Михайлович

3.

Великоолександрівська районна організація Народної партії

06.02.1998

№37

смт Велика Олександрівка,

вул. Пролетарська, 5

Морозов Сергій Васильович 

4.

Великоолександрівська районна організація Селянської партії України

29.03.1999

№89

смт Велика Олександрівка,

вул. Молодіжна,48

5.

Великоолександрівська районна організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.07.1999

№204

смт Велика Олександрівка, пров.Підстанційний,1

Шестака Валерій Іванович

6.

Великоолександрівська районна організація Християнсько-демократичної партії України 

31.08.1999         №271

В.Олександрівський

р-н,

с.Кучерське, вул.Жовтнева,2

Прохорчук Валентина Володимирівна,

7.

Великоолександрівська районна організація Народно-Демократичної партії (НДП)

01.10.2000

№1

смт Велика Олександрівка,

вул. Воровського,39

Попов Володимир Леонідович

8.

Великоолександрівська районна організація Демократичної  партії України

17.12.2000

№03

В.Олександрівський

 р-н,

с. Чкалово,

вул. Шкільна,1

Бєлай

Володимир Омелянович

99.

Великоолександрівська районна організація “Жінки за майбутнє” всеукраїнського політичного об’єднання

30.08.2001

№1/4

смт.Велика Олександрівка,

вул. Пролетарська, 5

тел.2-17-80

Мишак

Ганна Іванівна

110.

Великоолександрівська районна організація  політичної партії Народного Руху України за єдність

15.11.2001

№2/5

Смт Велика Олександрівка,

вул. Воровського, 25

тел. 2-20-71

Метела Наталія Валентинівна 

11.

Великоолександрівська районна організація  політичної партії Народний рух  України

12.11.2001

№4/7

смт Велика Олександрівка, вул. Декабристів, 5

Захаренко Костянтин

Олександрович

12.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”

21.11.2001

№5/8

смт Велика Олександрівка, вул. Леніна,135

Терлецький

 Юрій Сергійович 

13.

Великоолександрівська районна  організація Партії регіонів

14.12.2001№18/21

смт Велика Олександрівка,

вул. Театральна,11

Литвин В’ячеслав Ярославович

14.

Великоолександрівська районна організація Української партії  “Єдність”

04.01.2002     №20/23

смт Велика Олександрівка, вул.Заводська,16

тел.2-12-61

Цвігуненко Микола Федорович                       

15.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнської партії “Нова сила”

08.02.2002     №49/52

В.Олександрівський

р-н,

 с. Брускинське, вул.Садова,10

тел.32-181

Гура Микола Андрійович

16.

Великоолександрівська районна організація політичної партії малого і середнього бізнесу України

13.11.2002

№51/54

смт Велика Олександрівка, вул.Братська,35

17.

Великоолександрівська районна організація Української соціал-демократичної партії

13.12.2002          №52/55

В.Олександрівський

 р-н,

 с. Брускинське,

вул. Молодіжна,26

тел.32-136

Зубков Олексій Анатолійович  

18.

Великоолександрівська районна організація       

Соціал-демократичної партії України

28.02.2003

№1/4

смт Велика Олександрівка,

вул. Маяковського,82

Продченко Ярослав Васильович

19.

Великоолександрівська районна організація політичної партії “Держава”

13.03.2003

№2/5

смт Велика Олександрівка,

вул. Тичина, 2

тел.2-16-84

20.

Великоолександрівська районна організація  партії Всеукраїнського об’єднання лівих “Справедливість”

15.03.2003

№3/6

смт Велика Олександрівка, вул.Заводська,9/3

Голубніченко Олексій Леонтійович                

21.

Великоолександрівська районна організація Партії промисловців і підприємців України

09.04.2003

№4/7

смт Велика Олександрівка,

вул. Воровського,39

тел.2-36-06

Шаргут Ірина Іванівна  

22.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії ”Реформи і порядок”

30.05.2003

№6/9

смт Велика Олександрівка, вул.Нікітіна,8

Захаренко Олександр Олександрович                  

23.

Великоолександрівська районна організація Української Народної Партії

27.08.2003               №7/10

В.Олександрівський

р-н,

с. Борозенське,

вул. Молодіжна,45

Платцев Матвій Вікторович

24.

Великоолександрівська районна організація політичної партії  Слов’янський народно-патріотичний союз (СНПС)

06.11.2003

№8/11

смт Велика Олександрівка, вул.Заводська,6,кв.1

тел.2-25-07

Бондаренко Тетяна Тимофіївна                         

25.

Великоолександрівська районна організація  партії “Християнсько-Демократичний Союз”

25.12.2003

№9/12

В.Олександрівськийр-н, с. Мала Олександрівка,

вул. Леніна 98 а

Горькова Тетяна Віталіївна

26.

Великоолександрівська районна організація Партії національно-економічного розвитку України

17.02.20004         №10/13

смт Велика Олександрівка,

пров. Лінійний, 13

Нос Віктор Леонтійович                                           

27.

Великоолександрівський районна організація “Конгрес українських націоналістів”

27.02.2004р.   №11/14

смт Велика Олександрівка,

вул. Первомайська,70

тел.2-21-97

Петренко Володимир Сергійович                                

28.

Великоолександрівська територіальна організація Партії – Єдиний центр

12.05.2004     №12/15

смт Велика Олександрівка, вул.Б-Хмельницького,10

Граб Лариса Миколаївна

29.

Великоолександрівська районна організація Партії  “Відродження”

06.07.2004

№13\16

В.Олександрівський

р-н,

с. Первомайське, вул. Щорса,51

30.

Великоолександрівська районна організація політичної партії ”Трудова Україна”

15.09.2004     №15/18

смт Велика Олександрівка,

вул. Заводська, 13б

тел.2-23-29

Нос Валерій

Вікторович

31.

Великоолександрівська районна організація партії “Союз”

01.03.2005

№17/20

смт Велика Олександрівка, вул.Театральна,9

Білоконь Борис Федорович

32.

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Наша Україна»

20.06.2005

18/21

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 213

Шаповал Ігор Юрійович

33.

Великоолександрівська районна організація Української Консервативної Партії

07.07.2005

19/22

смт Велика Олександрівка,

вул. Першотравнева70

Петренко Інна

Іванівна

34.

Великоолександрівська районна організація Республіканської партії України

13.07.2005

20/23

смт Велика Олександрівка,

вул. Заводська, 13/7

Голівець Сергій Васильович

35.

Великоолександрівська районна  організація партії Національно-демократичне об'єднання "Україна"

02.08.2005

21/24

В.Олександрівський

р-н,  с. Садок

вул. Нижня,2

Воучок Наталія

Петрівна

36.

Великоолександрівська районна організація Української республіканської партії “Собор”

12.08.2005

22/25

смт Велика Олександрівка,

вул.Першотравнева,70

Бобкова Людмила Володимирівна

37.

Великоолександрівська районна організація політичної партії “Третя сила”

23.08.2005

23/26

смт Велика Олександрівка,

вул.Чкалова,35

Терещенко Галина Михайлівна

38.

Великоолександрівська районна партійна організація Української партії “Зелена планета”

08.09.2005

24/27

смт Велика Олександрівка,

вул. Шкільна, 38

Суббота  Лариса Іванівна

39.

Великоолександрівська районна організація політичної партії “Совість України”

06.10.2005

26/29

В.Олександрівський р-н,

с. Борозенське

Змінка Петро Анатолійович

40.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнської партії трудящих

14.11.2005

29/32

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 92/10

Піскун Тетяна Петрівна

41.

Великоолександрівська районна організація Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут та соціальний захист народу”

16.01.2006

30/33

смт Велика Олександрівка, пр.Лінейний,13

Нос Тетяна

Анатоліївна

42.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії “Вперед, Україно”

04.02.2006

№31/34

смт Велика Олександрівка,

вул. Бєлінського, 34/5

Соловйов Микола Миколайович

43.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії Всеукраїнського об'єднання “Громада”

15.03.2006

№32/35

смт Велика Олександрівка,

пр. Підстанційний, 6/1

Семержій Віктор Мусійович

44.

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Українські соціал-демократи»

07.12.2007

№35/38

смт Велика Олександрівка,

вул. Заводська, 7/13

Могила Олексій Олексійович

45

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Союз Лівих Сил»

27.05.2008

№36/39

смт Велика Олександрівка,

вул. Заводська, 4/12

Хабарова Світлана Анатоліївна

46.

Великоолександрівська районна організація Української селянської демократичної партії

15.05.2009

№37/40

смт Велика Олександрівка,

пр. Підстанційний, 1

Кудінов Тимофій Васильович

47

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни»

26.11.2009

№38/41

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна,97

Яцушко Олег Миколайович

48

Великоолександрівська районна організація Партії захисників Вітчизни

14.01.2010

№39/42

смт Велика Олександрівка,

пр. Підстанційний, 1

Прокіпець Наталія Володимирівна

49

Великоолександрівська районна організація Політичної Партії «Фронт Змін»

20.01.2010

№40/43

смт Велика Олександрівка,

вул. Братська,2

Чайковський

Олексій Олексійович

50

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Українська платформа»

26.02.2010

№42/45

смт Велика Олександрівка,

вул. Ломоносова,26

Харченко Людмила Валеріївна

51

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за реформи) Віталія Кличка»

12.03.2010

№43/46

смт Велика Олександрівка,

вул. Б.Хмельницького, 8

Чайковський Олексій Якович

52

Великоолександрівська районна організація Народної Екологічної партії

10.09.2010

№45/48

смт Велика Олександрівка,

вул. Набережна, 5

Кот Віктор Олексійович

53

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Нова політика»

24.09.2010

№46/49

смт Велика Олександрівка,

вул. С.Лазо, 5

Ніколенко В’ячеслав Володимирович

54

Великоолександрівська районна організація політичного об’єднання «Рідна Вітчизна»

03.11.2010

№47/50

смт Велика Олександрівка,

вул. Пролетарська, 39 кв.11

Очаківський Олег Анатолійович

55

Великоолександрівська районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка в Херсонській області

06.04.2015

№48/51

смт Велика Олександрівка

вул. Піонерська, 48

Самойленко

Оксана

Олександрівна

56

Великоолександрівська районна в Херсонській області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

20.04.2015

№49/52

смт Велика Олександрівка

вул. Братська, 12

Салтан Надія Миколаївна

57

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Народний фронт»

23.04.2015

№50/53

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 142

Литвиненко

Олександр

Леонідович

58

Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» в Великоолександрівському районі Херсонської області

21.07.2015

№51/54

смт Велика Олександрівка

вул. Маяковського, 5

Рожко

Євген

Ігорович

59

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Соціалісти»

23.07.2015

№52/55

Великоолександрівський район с. Мала Олександрівка

вул. Шевченко, 52

Дмитренко

Володимир Григорович

60

Великоолександрівська районна організація політичної партії «Громадянська позиція»

03.08.2015

№53/56

смт Велика Олександрівка

вул. Піонерська, 82

Шумейко

Олексій

Сергійович

61

Великоолекксандрівська районна організація політичної партіх «Ккраїнське об׳єднання патріотів-укроп»

11.08.2015

№54/57

смт Велика Олександрівка

вул. Б.Хмельницького, 10

Граб

Олександр

Олександрович

62

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Нова держава» у Херсонській області

13.08.2015

№55/58

смт Велика Олександрівка

вул. Івана Цаци, 32

Горбенко

Євгенія Олександрівна

63

Великоолександрівська районна партійна організація Партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна»

21.08.2015

№56/59

смт Велика Олександрівка

вул. Заводська, 4 кв.12

Хабаров

Юрій

Георгійович

64

Великоолександрівська районна організація Політичної партії «Партія місцевого самоврядування»

25.08.2015

№57/60

Великоолександрівсь-кий район

с. Старосілля

вул. Миру, 54

Чаура

Сергій

Вікторович

65

Великоолександрівська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

25.08.2015

№58/61

смт Велика Олександрівка

вул. Першотравнева,70

Петренко

Володимир

Сергійович

66

Великоолександрівська районна партійна організація політичної партії «НАШ КРАЙ»

03.09.2015

№59/62

Великоолександрівсь-кий район

с. Іщенка

вул. 8 Березня, 12

Докучаєва

Тетяна

Володимирівна

Громадські організації, об’єднання, спілки

№ з/п

Назва

Дата реєстрації (легалізації), № свідоцтва (№ запису)

Юридична адреса

Керівник

1

Великоолександрівська районна організація Організації ветеранів України

23.07.1998 р.

свідоцтво

№ 4

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 155

тел.2-18-63

Шевченко

Тетяна Олександрівна

2

Великоолександрівська громадська організація Федерації Футболу

23.05.2003 р.

Свідоцтво

 № 1

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 155

тел.2-25-54

Пересунько Юрій Олексійович

3

Великоолександрівська районна організація «Українська соціал-демократична молодь»

01.09.2003 р.

свідоцтво

№ 2

смт Велика Олександрівка,

пров. Підстанційний, 1

Лопатіна Олена Анатоліївна

4

Великоолександрівська районна організація Товариства сприяння обороні України (ТСО України)

20.12.2003 р.

Свідоцтво

 № 17

смт Велика Олександрівка,

пров. Лінійний, 13

тел. 2-12-08

Нос Віктор

Леонтійович

5

Великоолександрівська громадська організація «Громадський парламент»

02.04.2004 р.

свідоцтво

№ 18

смт Велика Олександрівка,

вул. Садова, 42/2

тел.2-14-94

Лісничий Андрій Петрович

6

Великоолександрівська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану»

19.07.2010 р.

свідоцтво № 1405189

смт Велика Олександрівка,

вул. Театральна, 9

Болбас Віктор Олександрович

7

Піонерська громадська організація «Квіткова країна дитинства»

07.06.2004 р.

свідоцтво

№ 20

смт Велика Олександрівка,

вул. Театральна, 11

тел.2-14-48

Гузік Наталія

Володимирівна

8

Великоолександрівська районна громадська організація «Братство бджолярів»

01.03.2005 р.

свідоцтво

№ 21

смт Велика Олександрівка,

вул. Трудова, 2

Михальченко Валерій Вікторович

9

Великоолександрівська районна громадська організація «Криничанка»

28.02.2007 р.

Свідоцтво

 № 10

смт Біла Криниця

В.Олександрівський район,

вул. Леніна, 2

Логунов

Сергій

Іванович                                                                                                                                          

10

Великоолександрівське районне громадське товариство мисливців та рибалок «Птах»

09.06.2007 р.

Свідоцтво

 № 11

смт Велика Олександрівка

пров. Підстанційний, 1

Ветров Андрій Олександрович

11

Великоолександрівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок

29.08.2008 р.

свідоцтво

№ 12

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 213

тел.2-15-94

Шаповал Ігор

Юрійович

12

Великоолександрівське районне відділення Союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України»

26.10.2000 р.

запис № 1

смт Велика Олександрівка,

вул. Ярмаркова, 1 кв.8

Мокрієнко Лідія

Олександрівна

13

Великоолександрівський районний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації  «Спілка Молодих Аграріїв України»

08.06.2005 р.

запис № 2

смт Велика Олександрівка,

вул. Пролетарська, 5

тел.2-28-09

Бардашевський

Євген

Павлович

14

Великоолександрівська районна громадська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз молоді регіонів України»

14.12.2006 р.

запис № 3

смт Велика Олександрівка,

вул. Театральна, 9

Шолох  Віталій Віталійович

15

Великоолександрівське районне відділення громадської організації «Херсонська обласна асоціація працівників санепідемслужби»

21.12.2006 р.

запис № 4

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 138

тел.2-11-43

Шевела Григорій

Іванович

16

Великоолександрівський районний осередок Всеукраїнської громадської організації Союзу жінок України «За майбутнє дітей»

10.04.2008 р.

запис № 6

смт Велика Олександрівка,

вул. Леніна, 97

тел.2-22-95

Ярошевич

Тетяна Миколаївна

17

Великоолександрівська районна спортивна громадська організація «Футбольний союз «Великоолександрівщина»

19.07.2013 р.

свідоцтво

№ 12

смт Велика Олександрівка,

вул. Пушкіна, 17

Клименко Юрій Андрійович

18

Громадська організація «Громадський контроль у Великоолександрівському районі Херсонської області»

19.06.2014

№ 1420266

смт  Велика Олександрівка

Спіров Юрій Станіславович

19

Громадська організація «Громадська ініціатива «Волонтери Великоолександрівщини»

11.06.2015

№1435990

смт Велика Олександрівка,

 Вул. Садова, 156

Доброгаєв Юрій Георгійович

Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації

№ з/п

№ свідоцтва

Назва благодійної організації

Юридична адреса

Дата реєстрації

Керівник

1

свідоцтво № 1

Великоолександрівська філія Херсонського відділення Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців і ветеранів Збройних Сил

Херсонська обл.

смт Велика Олександрівка

вул. Леніна, 167

30.08.2004 р.

Тонконог

Володимир Васильович

Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації

№ з/п

Назва товариства, фонду, організації

Кількість членів

Дані про керівника, посада, тел.

 

-

-

-

Засоби масової інформації

Газети

з/п

Назва

Тираж у місяць, прим.

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

1.

Районна газета “Жайвір”

2500

Районна рада

Колектив редакції

6


Форма 1

Зведена інформація про чисельність населення, площу адміністративних районів та міст обласного районного значення

Назва міста обласного, районного значення, місцевої ради

Чисельність населення на

 01 січня 2016 року,

тис. чол..

Площа району, населених пунктів

кв. км.

Питома вага району, міста за площею, %

Щільність населення чол.. на

1 кв. км.

Кількість, селищ, сіл, одиниць

Кількість

сільських,

селищних рад,

одиниць

Середня чисельність населення одного, села, чоловік

Середня кількість населення однієї селищної,

сільської ради чоловік

всього

міське

сільське

Міста обласного, районного значення

Великоолександрівський

25892

9730

16162

1,54

5,3 %

18

58

19

446

1362

Селищні ради

Білокриницька

2017

1650

367

9,2

16,8

225

3

1

672

Великоолександрівська

7233

6891

    342

84,01

1,8

87

2

1

3616

Калінінська

2031

1189

842

69,4

2,2

31

5

1

406

Сільські ради

Білоусівська

318

319

55,6

2,8

6

2

1

136

Благодатівська

816

847

78,0

1,9

11

6

1

136

Бобровокутська 

541

557

50,2

3,0

11

2

1

270

Борозенська

3102

3161

181,1

17,1

17

4

1

775

Брускинська

734

757

89,3

1,7

8

4

1

191

Давидово-Брідська

1067

1130

91,7

1,7

12

3

1

355

Малоолександрівська

1502

1548

87,7

1,8

18

1

1

1502

Новодмитрівська

1003

1005

66,3

2,3

15

1

1

1003

Новокалузька

478

474

35,2

4,3

13

4

1

119

Новокам'янська

792

820

105,7

1,5

8

2

1

396

Новокубанська

421

431

62,5

2,4

7

2

1

210

Новопавлівська

687

707

47,4

3,3

15

2

1

343

Старосільська

911

934

71,9

2,1

13

4

1

227

Трифонівська

815

831

69,5

2,2

12

2

1

407

Чарівненська

578

645

82,2

1,9

8

4

1

144

Чкаловська

846

863

94,6

1,6

9

5

1

169


Форма 2

Характеристика наявного потенціалу культурно-побутового обслуговування сільської поселенської мережі (на 01 січня 2016 року)

Села у розрізі місцевих рад

Об’єкти культурно-побутового обслуговування (заповнюються в колонках наступним чином: проставляється літера – П для працюючих об’єктів, або Н для непрацюючих та подається цифрами кількість об’єктів і їх сумарна потужність)

Центральна районна лікарня

(кількісь ліжок)

Амбу-латорнополіклі­нічні заклади (денний стаціонар/відвідування за зміну

ФАПи*

середні навчальні заклади (школи) за ступе­нями

дош­кільні заклади

Магазини

к-сть/ торгівельна  площа, м2

об’єкти громадсь­кого хар-чування

к-ть/місць для відвідувачів

заклади побутового обслугову­вання

к-ть/ працюючих чоловік

бані

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Білокриницька

 

 

    с.Біла Криниця

1

0/27    

1/215

1/66

11/2496

1/25

    с.Кар’єрне

1-П

3/445

    с.Першотравневе

1/81

    с.Білоусове

1/6

2. Великоолександрівська

 

 

     смт. Велика Олександрівка

1

121

2

22/360

1/332

1/515

1/105

1/115

1/99

99/6700

12/663

22/30

    с. Твердомедово

1-П

1-Н

1/63

3. Калінінська

 

 

   с.Калінінське

1

10/57

1/192

1/40

10/1459

1/50

   с. Новополтавка

1-П

1-Н

1/16

2/102

   с. Зелений Гай

   с. Краснолюбецьке

4/195

   с. Калініндорф

4. Білоусівська

 

   с. Білоусово

1-П

1-Н

1-Н

1/33

   с. Токарєве

1-П

1-Н

2/24

5. Благодатівська

 

   с. Благодатівка

1-П

1/51

1/22

2/231

   с. Андріївка

1-П

   с. Мала Сейдеменуха

1/175

   с. Новогреднєво

1-П

1/60

   с. Лозове

   с. Сухий Ставок

1-П

1/25

6. Бобровокутська

 

 

   с. Бобровий Кут

1-П

1/49

1/20

3/108

1/25

   с. Заповіт

7. Борозенська

 

 

   с. Борозенське

1

5/37

1/285

1/89

22/3350

2/100

1 /1

   с. Садок

1-П

1/19

2/74

   с. Кучерське

1-П

6/228

   с. П’ятихатки

1-П

1/15

8. Брускинська

 

   с. Брускинське

1-П

1/19

2/52

   с. Безводнє

1/15

   с. Іщенка

1-П

1/92

2/32

   с. Костромка

1-П

1/20

9. Давидово-Брідська

 

 

   с. Давидів Брід

1

2/42

1/138

1/40

8/370

1/20

   с. Запоріжжя

   с. Білогірка

1-П

10. Малоолександрівська

 

 

   с. Мала Олександрівка

1-П

1/160

1/50

7/217

1/25

2/3

11. Новодмитрівська

 

 

   с. Новодмитрівка

1-П

1/82

1/40

6/356

2/50

12. Новокалузька

 

 

   с. Нова Калуга

1-П

1/59

1/20

3/175

   с. Червона Людмилівка

1/31,2

13. Новокам’янська

 

 

   с. Нова Кам’янка

1

0/40

1/45

1/16

5/283

   с. Новогригорівка

1-П

14.  Новокубанська

 

   с. Нова Кубань

1-П

1/53

1/15

2/187

   с. Стариця

15. Новопавлівська

 

 

   с. Новопавлівка

1-П

1/53

1/14

3/113

   с. Буцівське

16. Старосільська

 

 

   с. Старосілля

1-П

1/110

1/33

5/219

2/50

   с. Долгове

   с. Шестакове

   с. Каменне

1-П

17. Трифонівська

 

   с. Трифонівка

1-П

1/99

1/24

5/199

   с. Василівка

1/12

18. Чарівненська

 

   с. Чарівне

1-П

1/74

1/25

   с. Красносільське

   с. Костомарове

   с. Дмитренкове

1-П

19. Чкаловська

 

 

   с. Чкалово

1

0/36

1/90

1/26

4/621

1/28

   с. Степове

1-П

   с. Криничанка

   с. Карломарксівське

1-П

1/23


Форма 3

Зведена інформація про представницькі органи місцевого самоврядування районах та містах обласного, районного значення

Назва ради

Назва адміністративного району, на території якого розташована рада

Кількість адміністративно-територіальних одиниць у складі ради

Чисельність населення ради, чол. на 01.01.2016

Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів)

Прізвище, ім’я,

по батькові голови

Контактний телефон

1.

Обласна рада

2.

Міська рада міста – обласного центру

3.

Міські ради міст обласного значення*

4.

Районні ради*

Великоолександрівська районна рада

*

58

25892

34

Гречана Світлана Юріївна

2 24 80

4.1.

Міські ради міст районного значення*

4.2.

Селищні ради*

Великоолександрівська селищна рада

смт. Велика Олександрівна

2

7233

26

Корнієнко Наталія Володимирівна

2 16 70

Білокриницька

селищна рада

смт. Біла Криниця

3

2017

14

Сидор Володимир Михайлович

2 20 41

Калінінська

селищна рада

смт. Калінінське

5

2031

20

Явтушенко Валерій Григорович

30 289

4.3.

Сільські ради*

Білоусівська

сільська рада

с. Білоусово

2

318

12

Новіцька Людмила Сергіївна

39 741

Благодатівська

сільська рада

с. благодатівка

6

816

12

Яценко Віктор Олексійович

39 669

Бобровокутська

сільська рада

с. Бобровий Кут

2

541

12

Приходько Надія Зінов׳ївна 

32 514

Борозенська

сільська рада

с. Борозенське

4

3102

14

Кузміна

 Галина Луківна

2 18 45

Брускинська

сільська рада

с. брускинське

4

734

12

Дорошенко Андрій Олексійович

32 142

Давидово-Брідська

сільська рада

с. Давидів Брід

3

1067

12

Доній Віктор

Васильович

39 323

Малоолександрівська

сільська рада

с. Мала Олександрівна

1

1502

14

Гезь Леонід Дмитрович

39 217

Новодмитрівська

сільська рада

с. Новодмит-рівка

1

1003

12

Деркач Захар Миколайович

38 224

Новокалузька

сільська рада

с. нова калуга

4

478

12

Пономаренко Олена Іванівна

32 235

Новокам’янська

сільська рада

с.Нова  кам’янка

2

792

12

Охріменко Галина Олександрівна

35 148

Новокубанська

сільська рада

с. Нова кубань

2

421

12

Фішер Олександр Іванович

32 048

Новопавлівська

сільська рада

с. Новопавлівка

2

687

12

Гореліков Олександр Михайлович

33 343

Старосільська

сільська рада

с. старосілля

4

911

12

Чаура Сергій

Вікторович

38 267

Трифонівська

сільська рада

с. Трифонівка

2

815

12

Гончаренко Віра Ростиславівна

34 422

Чарівненська

сільська рада

с. Чарівне

4

578

12

Назарова Наталія Ярославівна

37 130

Чкаловська

сільська рада

с. Чкалово

5

846

12

Кумпете Валентина Іванівна

36 131

 
 • urjadova-garjacha-linija
 • prezidentskij-kadrovij-rezerv
 • mandruj-hersonschinoju
 • mobilizatsija
 • fond-oboroni-krayini
 • krim-tse-ukrayina
 • detsentralizatsija
 • 1939-1945-pamjataemo-peremagaemo
 • garjacha-telefona-linija-dlja-bijtsiv-ato-ta-chleniv-yih-rodin
 • programi-derzhavnoyi-pidtrimki-naselennja
 • natsionalna-ditjacha-garjacha-linija
 • protidija-koruptsiyi-ta-zlochinnosti
 • vazhliva-informatsija
 • tavrijski-gorizonti
 • legalizatsija-biznesu-vnesok-u-rozbudovu-hersonschini
 • vash-rodich-znik
 • vilni-tvorjat-majbutne
 • rik-anglijskoyi-movi
 • vijskova-sluzhba-za-kontraktom
 • na-vashu-dopomogu-chekajut
 • narodzheni-vilnimi
 • stan-najkraschim
 • bezoplatna-pravova-dopomoga
 • kupujte-hersonske
 • bezviz-dlja-ukrayini
 • ukrayina-nato